اعضای هیات علمی

 

 

 


 

               

حوزه فعالیت 

 

 دکتر مهسا شکور                  

 عضو هیأت علمی- مسئول دفتر استعداد درخشان

تحصیلات

دکترای تخصصی

رشته    

آموزش پزشکی 

تلفن تماس

086-34173391

پست الکترونیک  ms.shakour@gmail.com

 

 


 

کلید واژه ها: مرکز مطالعات و توسعه اموزش علوم پزشکی اعضای هیات علمی