معرفی واحد هماهنگی دفاتر توسعه

تعداد بازدید:۲۰۹۸

 

مسئول دفاتر توسعه آموزش  در مرکز مطالعات و توسعه اموزش پزشکی دکتر سید محسن عزیزی

رشتهدکترای برنامه ریزی درسی 

مرتبه علمی : دکتری تخصصی                                                                                 

 

کارشناس واحد: مژگان رحیمی

 

دفتر مطالعات و توسعه آموزش علوم پزشکی EDC به عنوان محور آموزش هر سیستم آموزشی بوده و ارتقای کیفی آموزش مدیون آن است را بر عهده دارد  .

شرح وظایف :

الف) نظارت در اجرای فرآیندهای آموزشی گروهها 

ب) همکاری در ارزشیابی اعضای هیات علمی

ج) ارائه مشاوره در زمینه اجرای طرحهای پژوهش در آموزش

د) شرکت در برنامه ریزی آموزش

ه ) همکاری در ارتقای توانمندیهای اعضای هیات علمی در زمینه های آموزشی

کلید واژه ها: دفاتر توسعه معرفی

آخرین ویرایش۰۱ مرداد ۱۴۰۱