معرفی واحد هماهنگی دفاتر توسعه

 

مسئول دفاتر توسعه آموزش  در مرکز مطالعات و توسعه اموزش پزشکی دکتر مهسا شکور

رشتهدکترای آموزش پزشکی 

مرتبه علمی : دکتری تخصصی                                                                                 

 

کارشناس واحد: رضوان رضایی

 

شرح وظایف :

 1. اجرای برنامه های آموزشی بر اساس سیاست های ابلاغ شده توسط مرکز مطالعات و توسعه آموزش دانشگاه
 2.   ارائه مشاوره به معاون آموزشی دانشکده برای عملیاتی کردن برنامه ها و سیاست های آموزشی دانشکده.
 3. عضویت و شرکت فعال در جلسات شورای آموزشی دانشکده .
 4. همکاری با EDO سایر دانشکده های دانشگاه مربوطه به منظور تبادل تجربیات ، اطلاعات و بهره مندی از پتانسیل های آنان
 5. پایش و نظارت بر عملکرد و فعالیت های واحد توسعه آموزش بیمارستان ها .
 6. ارائه گزارش عملکرد به EDC دانشگاه و معاون آموزشی دانشکده .
 7. پایش،ارزشیابی ،معرفی و انتشار برنامه های نوآورانه در سطح دانشکده.
 8.  توانمند سازی و حمایت از اعضای هیات علمی  برای اجرای برنامه های نوآورانه با حمایت EDC.
 9.   نیازسنجی آموزشی اعضاء هیات علمی دانشکده مربوطه و ارائه گزارش به EDC.
 10.  توانمندسازی اعضای هیات علمی در حیطه های مختلف آموزش علوم پزشکی بر اساس نتایج نیازسنجی، سیاست ها و اولویت های آموزشی دانشکده با مشارکت EDC.
 11. نظارت ، ارزشیابی و تحلیل آزمون های دانشکده مربوطه.
 12. اجرای طرح های پژوهش در آموزش بر اساس اولویت های دانشکده و EDC با حمایت EDC.
 13. ایجاد کمیته مشورتی دانشجویی در سطح دانشکده.

کلید واژه ها: دفاتر توسعه معرفی

آخرین ویرایش۰۸ اردیبهشت ۱۴۰۰