معرفی مرکز آموزش مجازی

مسئول مرکز : دکتر محمد بیات

مقطع تخصصی:  دکتری تخصصی علوم تشریحی

مرتبه علمی : استادیار

 

کارشناس مرکز: مهندس شاهین صارمی 

 

آﻣﻮزش اﻟﮑﺘﺮوﻧﯿﮑﯽ ﺑﻪ ﻃﻮر ﮐﻠﯽ ﺑﻬﺮه ﮔﯿﺮی از ﺳﯿﺴﺘﻢ ﻫﺎی اﻟﮑﺘﺮوﻧﯿﮑﯽ مانند ﮐﺎﻣﭙﯿﻮﺗﺮ، اﯾﻨﺘﺮﻧﺖ، دﯾﺴﮏ ﻫﺎی ﭼﻨﺪرﺳﺎﻧﻪ ای، ﻧﺸﺮﯾﻪ ﻫﺎی اﻟﮑﺘﺮوﻧﯿﮑﯽ و ﺧﺒﺮﻧﺎﻣﻪ ﻫﺎی ﻣﺠﺎزی و ﻧﻈﺎﯾﺮ اﯾﻦ ﻫﺎﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﺎ ﻫﺪف ﯾﺎدﮔﯿﺮی ﺑﻬﺘﺮ و آﺳﺎن ﺗﺮ و ﮐﺎﺳﺘﻦ از رﻓﺖ و آﻣﺪﻫﺎ و ﺑﻬﺮه وری ﺑﯿﺸﺘﺮ در وﻗﺖ و ﻫﺰﯾﻨﻪ ﺻﻮرت ﻣﯽ ﮔﯿﺮد. از ﻣﺰﯾﺖ ﻫﺎی آﻣﻮزش اﻟﮑﺘﺮوﻧﯿﮑﯽ ﺑﻪ ﻣﻮارد زﯾﺮ میتوان اﺷﺎره ﮐﺮد:

صرفه جوییدر هر مکاندر هر زمانتکرارپذیری
بنا بر تعریف، آموزش مجازی به هرگونه آموزشی گفته می­شود که ابزار غالب عرضه محتوای آموزشی به فراگیر گروه هدف، رایانه و شبکه­های رایانه­ای باشد. شیوه ارائه آموزش­های الکترونیکی تحت وب یا برخط می­تواند به دو فرمت همزمان (Synchronous) و غیرهمزمان (Asynchronous) باشد. در فرمت همزمان محتوا به صورت اشتراکی بر روی یکی از ابزارهای ارائه همزمان برخط، در قالب کلاس مجازی (virtual classroom)، ارائه از راه دور (web-conferencing) و دیگر روش­های موجود عرضه می­گردد و مخاطبان می­توانند از آن استفاده نمایند. اما در فرمت غیرهمزمان محتوای درسی بر روی رایانه مرکزی (server در نوع تحت وب) و یا CD/DVD ذخیره شده و در فرمت­های متعدد قابل قبول در آموزش مجازی از جمله مبتنی بر متن (html-based) و یا مبتنی بر نوانما (flash-based) تولید می­گردند

 

کلید واژه ها: مرکز مجازیمعرفی