معرفی اداره استعداد درخشان

 

مسؤل اداره استعداد درخشان : دکتر مهسا شکور

 رشته :دکتری تخصصی آموزش پزشکی 

مرتبه علمی  : استادیار 

 

کارشناس : خانم ریحانه هاشمی فرد

 

اهداف: 

جذب ،هدایت ،حمایت از دانشجویان مشمول آئین نامه استعدادهای درخشان ،به منظورتعالی ورشد توانایی واستعداد های دانشجویان

ایجاد تعامل مناسب با دانشجویان  بتوانیم زمینه شکوفایی استعداد ها 

 شناسایی ،هدایت وحمایت معنوی ومادی ازاستعداد های درخشان دانشگاه علوم پزشکی اراک ،جهت تولید علم وفناوری و توسعه علمی ایران اسلامی  با محوریت قرار دادن رشد وبالندگی دانشجویان استعداد درخشان

 

کلید واژه ها: استعداد درخشانمعرفی