بسته آینده نگاری ومرجعیت علمی در آموزش پزشکی

 

مسئول بسته:  دکتر سید حامد میرحسینی 

رشته :دکتری تخصصی  بهداشت محیط 

کارشناس بسته:   خانم ریحانه هاشمی فرد 

 

 اهداف بسته: 

تحلیل مفهومی و تعیین ویژگی های تعریفی مرجعیت علمی در حوزه آموزش علوم پزشکی

تعیین شاخص های مرجعیت علمی

توسعه سنجه ها و نظام جمع آوری اطالعات در مورد مرجعیت علمی

تحلیل روندها و ابرروندهای حاکم بر آموزش علوم پزشکی

تحلیل پویایی یا داینامیسم زیرحوزه های دانش، فناوری و نوآوری در آموزش علوم پزشکی

تدوین سناریوهای ممکن، محتمل و مطلوب برای آموزش علوم پزشکی

تعیین اهداف و غایت های توسعه آموزش علوم پزشکی

تعیین الزامات، زیرساخت ها و اقدامات ضروری برای نیل به تعیین اهداف و غایت های توسعه آموزش علوم پزشکی

توسعه و استقرار سامانه ملی ثبت، مرور و به اشتراک گذاری نوآوری های آموزشی

توسعه و استقرار سامانه مخزنی2 ،آرشیو فایل های حجمی (مدیا فایل) نوآوری های آموزشی

استقرار نظام حمایت های اجرایی و علمی از نوآوری های آموزشی

استقرار نظام حمایت های مالی از نوآوری های آموزشی

 

کلید واژه ها: مرجعیت علمیآینده نگاریطرح تحول آموزش علوم پزشکی