بسته آمایش سرزمینی، ماموریت گرایی، تمرکززدایی و ارتقای توانمندی دانشگاهها

مسؤل بسته: دکتر مهدی بختیار

 رشته : فوق تخصص ریه 

مرتبه علمی  : استادیار 

کارشناس بسته: خانم  معصومه صفی خانی

 

 اهداف بسته 

تشکیل دبیرخانه های کلان منطقه های مصوب جلسه 762 شورای عالی انقلاب فرهنگی تحت عنوان
«سیاستها و ضوابط اجرائی آمایش آموزش عالی در عرصه سلامت در جمهوری اسلامی ایران »
 استقرار کامل سیاست ها و ضوابط اجرایی آمایش سرزمین با مشارکت کلان منطقه ها و دانشگاه های
علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی
 ماموریت محور نمودن دانشگاه ها و دانشکده های علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی و موسسات
آموزش عالی سلامت
تدوین آئین نامه و دستورالعملهای واگذاری اختیارات در امور مالی، اداری و آموزشی به کلان
منطقه ها و دانشگاه های ملی و استانی علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی در راستای تمرکز
زدایی و نظام مند نمودن گسترش آموزش عالی سلامت
 طراحی و اجرایی سازی الگوهای ارتقاء اختیارات دانشگاه های علوم پزشکی در حوزه آموزش عالیسلامت

اجرائی نمودن مصوبه جلسه 762 شورای عالی انقلاب فرهنگی درخصوص «سیاستها و ضوابط اجرائی
آمایش آموزش عالی در عرصه سلامت در جمهوری اسلامی ایران »
افزایش دسترسی محیطی به رشته مقاطع کاردانی و کارشناسی آموزش عالی سلامت
کاهش نیاز دانشجویان به مهاجرت به سایر شهرها برای آموزش علوم پزشکی
 افزایش ماندگاری دانش آموختگان بومی همگام با توسعه امکان ارائه خدمات
 استفاده از امکانات و توان بخش غیر دولتی در ناوگان آموزش عالی سلامت
هدفمندی در توسعه مراکز آموزشی و رشته مقاطع دارای اولویت در نظام سلامت

طراحی و اجرایی سازی الگوهای نقش آفرینی بخش غیردولتی در آموزش عالی علوم پزشکی
 واسپاری ماموریتهای قابل واگذاری حوزه آموزش به سایر مراکز و نهادها از قبیل سازمان نظام پزشکی،انجمن های علمی و ... در راستای تحقق سیاستهای وزارت بهداشت
نظاممند نمودن آموزش علوم پزشکی در بخش غیردولتی با توجه به سند راهبردی گسترش جغرافیایی آموزش عالی سلامت
نظارت بر آموزش علوم پزشکی در بخش غیردولتی

طراحی و پیاده سازی نظام اعتبار بخشی آموزش های مهارتی و حرفه ای در حوزه نظام سلامت
 به روزرسانی اطلاعات و اطلاع رسانی به موقع فعالیت های مربوط به مشمولین
 اعتبار بخشی مراکز و برنامه های آموزش مداوم حوزه سلامت
 ارتقاء کیفیت آموزش های مداوم
 استفاده بهینه از توان و ظرفیت های دانشگاه های علوم پزشکی در برنامه های آموزش مداوم
 خود ارزیابی و ارزیابی برونی مراکز آموزش مداوم
 افزایش کارآمدی برنامه های آموزش مداوم از طریق ترغیب آموزش های گروه کوچک، تعاملی والکترونیک

کلید واژه ها: آمایش سرزمینیماموریت گرایی