بسته اعتباربخشی موسسات ، بیمارستانها و برنامه های آموزشی

 

مسئول بسته : دکتر سعید امینی   

رشته:دکتری تخصصی  مدیریت خدمات بهداشتی- درمانی

مرتبه علمی : استادیار

                                                                                                                                               

اهداف بسته :

ساماندهی صدور مجوز آموزشی برای مراکز آموزشی درمانی بر اساس معیارهای ارزشیابی و اعتباربخشی بیمارستان های آموزشی
 نظا ممند نمودن فرآیند نظارت و ارزیابی از مراکز آموزشی درمانی و اعطاء مجوز آموزشی آنها
 طراحی و اجرای برنامه اعتباربخشی موسسه ای مراکز آموزشی درمانی کشور

کلید واژه ها: اعتبار بخشی طرح تحول آموزش علوم پزشکی

آخرین ویرایش۲۳ دی ۱۳۹۹