اعتبار بخشی آموزشی

                                                                                         

مسئول : دکتر مهنا رجبی

رشته:دکتری تخصصی  مدیریت خدمات بهداشتی- درمانی 

مرتبه علمی : استادیار

 

کارشناس بسته : نیلوفر شوکت زاده

 

      شرح وظایف:

  1. مشاوره و راهنمایی بیمارستان های آموزشی در راستای اعتباربخشی آموزشی مراکز آموزشی درمانی
  2. اخذ گزارش پیشرفت ارزیابی درونی اعتباربخشی آموزشی
  3. پیگیری در خصوص ثبت مستندات ارزیابی درونی
  4. تشکیل جلسات کمیته اعتبار بخشی
  5. تعامل و همکاری با ارزیابان بیرونی و کارشناسان وزارت بهداشت

 

اهداف کلی بسته اعتباربخشی آموزشی:

  1. برنامه ریزی جهت دستیابی مراکز آموزشی درمانی به استانداردهای اعتبار بخشی
  2. نظام مند نمودن فرآیند نظارت و ارزیابی از مراکز آموزشی درمانی
  3. ارزیابی درونی اعتباربخشی آموزشی توسط تیم اعتبار بخشی

 

 

 دریافت برنامه عملیاتی بسته اعتباربخشی و استانداردهای اعتباربخشی آموزشی

 

 دریافت استانداردهای  اعتباربخشی آموزشی مراکز آموزشی درمانی 

 

                                                                                                                                              

 

کلید واژه ها: اعتبار بخشی طرح تحول

آخرین ویرایش۰۱ مرداد ۱۴۰۱