بسته اعتبار بخشی بیمارستان های آموزشی

 

 

                                                                                         

کارشناس بسته :خانم مژگان نظام الدینی                                                                                                                                                            

اهداف بسته :

ساماندهی صدور مجوز آموزشی برای مراکز آموزشی درمانی بر اساس معیارهای ارزشیابی و اعتباربخشی بیمارستان های آموزشی
 نظا ممند نمودن فرآیند نظارت و ارزیابی از مراکز آموزشی درمانی و اعطاء مجوز آموزشی آنها
 طراحی و اجرای برنامه اعتباربخشی موسسه ای مراکز آموزشی درمانی کشور

کلید واژه ها: اعتبار بخشیطرح تحول