اعتبار بخشی موسسات آموزشی

                                                                              

اهداف بسته:

نظام مند نمودن فرآیند نظارت و ارزیابی دانشگا هها و دانشکده های علوم پزشکی
طراحی و اجرای برنامه اعتباربخشی موسسه ای دانشگا ه ها و دانشکده های علوم پزشکی
تضمین و ارتقاء مستمر کیفیت در دانشگا ه ها و دانشکده های علوم

کلید واژه ها: اعتبار بخشیموسسه ای