اعتبار بخشی موسسات آموزشی

 

مسئول بسته : دکتر سعید امینی   

رشته:دکتری تخصصی  مدیریت خدمات بهداشتی- درمانی

مرتبه علمی : استادیار

                                                                              

اهداف بسته:

نظام مند نمودن فرآیند نظارت و ارزیابی دانشگا هها و دانشکده های علوم پزشکی
طراحی و اجرای برنامه اعتباربخشی موسسه ای دانشگا ه ها و دانشکده های علوم پزشکی
تضمین و ارتقاء مستمر کیفیت در دانشگا ه ها و دانشکده های علوم

کلید واژه ها: اعتبار بخشیموسسه ای