کارشناسان اداره خدمات آموزشی

شرح وظایف

تلفن داخلی

سمت

نام و نام خانوادگی

شرح وظایف

406

رئیس اداره خدمات آموزشی

 

خانم فاطمه ربیعی

شرح وظایف

447

کارشناس میهمانی

 

خانم نرگس تونس

شرح وظایف

445

کارشناس واحد ثبت نام

مسئول دبیرخانه کمیسیون موارد خاص و امور مرتبط با آن

 

خانم مریم ابراهیم آبادی

شرح وظایف

445

کارشناس واحد ثبت نام

 

خانم مهری تیموریان

شرح وظایف

422

کارشناس امور انتقالی به این دانشگاه

 

خانم اکرم شکرایی مقدم

شرح وظایف

437

کارشناس امور انتقالی به سایر دانشگاهها

امور مربوط به دانشجویان اتباع

 

خانم ازاده شوقی

شرح وظایف

437

کارشناس امور مشمولین و خروج از کشور

 

خانم مهران پوینده

شرح وظایف

408

مسئول بایگانی دانشجویی

 

اقای سید فرج اله حسینی

آخرین ویرایش۲۱ مهر ۱۳۹۹