کارشناسان اداره خدمات آموزشی

تعداد بازدید:۲۲۸۷

شرح وظایف

تلفن داخلی

سمت

نام و نام خانوادگی

شرح وظایف

08634173502

داخلی321

رئیس اداره خدمات آموزشی

 

خانم نرگس تونس

شرح وظایف

306

کارشناس میهمانی

 

خانم فاطمه فتاحی

شرح وظایف

345

کارشناس واحد ثبت نام

مسئول دبیرخانه کمیسیون موارد خاص و امور مرتبط با آن

 

خانم مهری تیموریان

شرح وظایف

306

کارشناس واحد ثبت نام

 

خانم محبوبه آرین جم

شرح وظایف

322

کارشناس امور انتقالی به این دانشگاه

 

خانم اکرم شکرایی مقدم

شرح وظایف

337

کارشناس امور انتقالی به سایر دانشگاهها

امور مربوط به دانشجویان اتباع

 

خانم رویا نظم آبادی

شرح وظایف

322

کارشناس امور مشمولین و خروج از کشور

 

خانم مهران پوینده

شرح وظایف

308

مسئول بایگانی دانشجویی

 

سمیرا فرید افشار

آخرین ویرایش۲۹ مرداد ۱۴۰۱