فرآیند تاییدیه موقت تحصیلی دانش آموختگان دانشگاه علوم پزشکی اراک