کارشناسان اداره خدمات ماشینی

تعداد بازدید:۲۰۰۹

شرح وظایف

تلفن داخلی

سمت

نام و نام خانوادگی

شرح وظایف

08634173502

داخلی343

رئیس اداره خدمات ماشینی

خانم کبری علی آبادی

شرح وظایف

343

کارشناس کامپیوتر اداره خدمات ماشینی

خانم سمیه مظفری

شرح وظایف

343

کارشناس کامپیوتر اداره خدمات ماشینی

خانم الهام حبیبی

شرح وظایف

343

 

کارشناس اداره خدمات ماشینی

خانم نجمه وروانی فراهانی

 شماره تماس مستقیم : 08634173643    

آخرین ویرایش۲۹ مرداد ۱۴۰۱