کارشناسان اداره خدمات ماشینی

شرح وظایف

تلفن داخلی

سمت

نام و نام خانوادگی

شرح وظایف

443

رئیس اداره خدمات ماشینی

 

خانم کبری علی آبادی

شرح وظایف

443

کمک کارشناس اداره خدمات ماشینی

خانم معصومه منصوری

شرح وظایف

443

کارشناس کامپیوتر اداره خدمات ماشینی

 

خانم سمیه مظفری

 شماره تماس مستقیم : 08634173643    

آخرین ویرایش۲۱ مهر ۱۳۹۹