اعضای کمیته برنامه ریزی درسی

نام و نام خانودگی

سمت

دکتر مهسا شکور

مسئول کمیته برنامه ریزی دانشگاه

دکتر نوشین سجادی

عضو کمیته

دکتر سید آرش یزدانبخش

عضو کمیته

دکتر فریده مشایخی

عضو کمیته

دکتر مجتبی بیانی

عضو کمیته

دکتر محسن شمسی

عضو کمیته

دکتر کبری راهزانی

عضو کمیته

دکتر بهارک تاثریان

عضو کمیته

دکتر پارسا یوسفی

عضو کمیته

دکتر سپیده اشرفی وند

عضو کمیته

دکتر فخرالدین کیانی

عضو کمیته

دکتر نسرین آذربانی

عضو کمیته

هادی ترابی

 

عضو کمیته

کلید واژه ها: اعضاکمیته