سرفصل های دروس کارشناسی ارشد

تعداد بازدید:۳۰۲۱

سرفصل های دروس کارشناسی ارشد:

 

رشته تاریخ تصویب رشته تاریخ تصویب رشته تاریخ تصویب
آمار زیستی 85/10/09

آموزش بهداشت و ارتقاء سلامت (آموزش بهداشت)

97/04/24 علوم تشریحی 95/03/09
میکروب شناسی پزشکی 99/04/08 مهندسی بهداشت محیط (بهداشت محیط) 97/04/24 ایمنی شناسی پزشکی

93/02/27

فیزیولوژی

89/05/18  پرستاری (داخلی-جراحی) 91/12/08 پرستاری کودکان 91/12/08
مشاوره در مامایی 90/10/03 زیست فناوری پزشکی (بیوتکنولوژی پزشکی)

91/12/8

بیوشیمی بالینی 88/09/17

پرستاری مراقبتهای ویژه

98/04/23  تاریخ علوم پزشکی 91/04/19    

کلید واژه ها: سرفصل های دروس کارشناسی ارشد

آخرین ویرایش۲۱ مهر ۱۳۹۹