مسئول مرکز آموزش مجازی

دکتر فاطمه قهرمانی                                           
سمت: مسئول مرکز
تخصص: فیزیک پزشکی
رتبه علمی: استادیار
پست الکترونیکی: 

f.ghahremani@arakmu.ac.ir

 

آخرین ویرایش۱۹ اسفند ۱۳۹۹