ساز و کار اجرایی دبیر خانه تحول و نوآوری در آموزش علوم پزشکی

ساز و کار اجرایی دبیر خانه تحول و نوآوری در آموزش علوم پزشکی

بند اول: تشکیل دبیرخانه طرح تحول و نوآوری در آموزش علوم پزشکی توسط مرکز مطالعات و توسعه آموزش علوم پزشکی

۱-۱ :تعیین مدیر مرکز مطالعات به عنوان دبیر برنامه طرح تحول در دانشگاه همچنین تعیین کارشناس مرکز مطالعات به عنوان کارشناس دبیرخانه طرح تحول

1-2:  برگزاری منظم جلسات دبیرخانه و تهیه مستندات مربوطه

بند دوم: تشکیل کلیه کاربری های طرح تحول و نوآوری در آموزش علوم پزشکی

2-1: انتخاب اعضای کارگروه ها 

۲-۲ :ارائه پیشنهاد به معاونت آموزش و کسب تاییدیه های لازم

2-3: صدور ابلاغ برای کلیه اعضای کارگروه ها

2-4: تعیین یک کارشناس مرکز مطالعات برای هر یک از بسته ها به عنوان نماینده مرکز در تمامی کارگروه ها

بند سوم: نظارت بر نحوه عملکرد کارگروه ها و ارائه گزارش منظم فصلی به دبیرخانه و مرکز مطالعات

بند چهارم: جابجایی اعضای کارگروه ها به پیشنهاد مسئول کارگروه و تایید مدیر مرکز مطالعات

 بند پنجم: جمع بندی و تجزیه و تحلیل گزارش عملکرد کارگروه های طرح تحول و نوآوری در آموزش علوم پزشکی

 بند ششم: ارائه گزارش نهایی در حضور معاونت آموزش و دبیرخانه طرح تحول توسط مرکز

 بند هفتم: مدیریت و نظارت بر نحوه تکمیل سامانه پایش برنامه عملیاتی

 در این جلسه تصویب گردید که مسئولیت دبیرخانه طرح تحول به همراه مسئولیت مدیریت و هماهنگی کارگروه های مربوطه و کارشناسان به عهده مرکز مطالعات و توسعه آموزش علوم پزشکی می باشد 

کلید واژه ها: ساز کار دبیرخانه طرح تحول آموزش علوم پزشکی

آخرین ویرایش۰۴ اسفند ۱۴۰۰