شرایط دانشگاه علوم پزشکی اراک برای پذیرفته شدگان آزمون سراسری

دانشگاه علوم پزشکی اراک با محدودیت جدی در واگذاری خوابگاه به دانشجویان دارد.

اداره خوابگاه: 34173868

خوابگاه نرگس (خواهران): 34173036

خوابگاه امام رضا (برادران) : 34173541

آخرین ویرایش۲۴ فروردین ۱۴۰۱