اعضای کمیته

تعداد بازدید:۱۳۸

   مسئول واحد : سرکار خانم دکتر مهنا رجبی                                                                                           کارشناس واحد : سرکار خانم فاطمه پور مومنی                                                                                        

  

کلید واژه ها: اعتبار بخشی ارزشیابی برنامه

آخرین ویرایش۰۸ اسفند ۱۴۰۱