شرح وظایف

تعداد بازدید:۹۳

مشاوره و راهنمایی بیمارستان های آموزشی در راستای اعتباربخشی آموزشی مراکز آموزشی درمانی

اخذ گزارش پیشرفت ارزیابی درونی اعتباربخشی آموزشی

پیگیری در خصوص ثبت مستندات ارزیابی درونی

تشکیل جلسات کمیته اعتبار بخشی

تعامل و همکاری با ارزیابان بیرونی و کارشناسان وزارت بهداشت

برنامه ریزی جهت دستیابی مراکز آموزشی درمانی به استانداردهای اعتبار بخشی

نظام مند نمودن فرآیند نظارت و ارزیابی از مراکز آموزشی درمانی

ارزیابی درونی اعتباربخشی آموزشی توسط تیم اعتبار بخشی

آخرین ویرایش۰۸ اسفند ۱۴۰۱