آیین نامه‌ها و فرم‌ها- آیین نامه و دستورالعمل های مرکز هیات علمی

جست‌و‌جو در آیین نامه‌ها و فرم‌هانمایش ۱ تا ۱۲ مورد از کل ۱۲ مورد.
عکس شاخصعنواندستهمنسوخ شدهتاریخ تصویبشماره بخشنامهدانلود فایل
فرم ها و تعهد نامه امور هیات علمیآیین نامه و دستورالعمل های مرکز هیات علمی
آئین نامه اداری استخدامی اعضای هیأت علمیآیین نامه و دستورالعمل های مرکز هیات علمی
آئین نامه ارتقاء مرتبه علمی اعضای هیأت علمیآیین نامه و دستورالعمل های مرکز هیات علمی
شیوه نامه اجرایی آئین نامه ارتقاء اعضای هیأت علمیآیین نامه و دستورالعمل های مرکز هیات علمی
آئین نامه تسهیلات فرزندان اعضای هیأت علمی دانشگاه های علوم پزشکیآیین نامه و دستورالعمل های مرکز هیات علمی
شیوه نامه ارزشیابی فعالیتهای دانش پژوهی آموزشیآیین نامه و دستورالعمل های مرکز هیات علمی
دستورالعمل نقل و انتقالات اعضای هیأت علمیآیین نامه و دستورالعمل های مرکز هیات علمی
دستورالعمل اعطای پایه ترفیع سالیانهآیین نامه و دستورالعمل های مرکز هیات علمی
دستورالعمل احیاء آموزش بالینی ماماییآیین نامه و دستورالعمل های مرکز هیات علمی
دستورالعمل آزمون پذیرش دوره های تکمیلی تخصصی ( فلوشیپ )آیین نامه و دستورالعمل های مرکز هیات علمی
بخشنامه عدم پرداخت کمک هزینه تحصیلی به مأموریت آموزشیآیین نامه و دستورالعمل های مرکز هیات علمی
آئین نامه نحوه بکارگیری هیأت علمی پرستاریآیین نامه و دستورالعمل های مرکز هیات علمی