مطالب مرتبط با کلید واژه

جشنواره مطهری


معرفی جشنواره مطهری

  کارشناس واحد : رضوان آزاد  شماره تماس:34173641-086       معرفی : جشنواره آموزشی شهید مطهری به منظور قدردانی از فرآیندهای آموزشی و تجلیل و ارتقاء و توسعه رویه های آموزشی جاری در دانشگاهها با تدوین استانداردها مربوط به هر یک از فرآیندهای آموزشی و تعیین معیارهای ...