شرح وظایف

شرح وظایف

شرح وظایف مدیریت نظارت و ارزیابی تجهیزات وملزومات مصرفی پزشکی

1.      برنامه ریزی  به منظور تهیه فهرست  و بروز رسانی بانک اطلاعات کلیه ملزومات پزشکی مصرفی موردنیاز به تفکیک مراکز درمانی.

2.      برنامه ریزی به منظور نیاز سنجی منطقی و تعیین اولویت بندی نیازهای ملزومات پزشکی  مصرفی مراکز درمانی با رعایت کلیه ضوابط ابلاغی.

3.      برنامه ریزی ،تهیه و تدوین دستورالعمل های مربوط به نحوه خرید(تأمین )ملزومات پزشکی مصرفی وابلاغ به کلیه مراکز درمانی .

4.      برنامه ریزی به منظور تهیه مستندات فنی وبازرگانی مورد نیاز جهت کارشناسی فرایندخرید به لحاظ(کیفیت وقیمت)بویژه درخریدهای متمرکز و برگزاری مناقصات.

5.      برنامه ریزی به منظور برگزاری مستمر کمیته تجهیزات پزشکی به تفکیک در حوزه ستادی ومراکز درمانی.

6.      برنامه ریزی به منظور حمایت از تجهیزات وملزومات پزشکی تولید داخل.

7.      برنامه ریزی به منظور پیشگیری ومبارزه با قاچاق تجهیزات وملزومات پزشکی با  هماهنگی و همکاری با اصناف، سازمانها، مراجع قضایی  و سایرنهادهای در استان.

8.      برنامه ریزی جهت انجام بازدیدوبازرسی های دوره ای و موردی به صورت مستمر در چارچوب شرح وظایف ابلاغی ومستندسازی اقدامات انجام شده.

9.      برنامه ریزی جهت برگزاری دوره های آموزشی تخصصی مورد نیاز به صورت مستمرجهت کاربران وکارشناسان فنی تجهیزات پزشکی مستقردر ستاد ،مراکز درمانی پرسنل جدیدالورود ،کارآموزان وپرسنل طرحی.وهمچنین بازدید ازنمایشگاه وهمایش های تجهیزات پزشکی.

10. برنامه ریزی وبرگزاری جلسات مشترک وبه صورت مستمر  بین کارشناسان تجهیزات پزشکی مستقر در حوزه ستادی معاونت درمان ومعاونت غذا ودارو دانشگاه به منظور بهره برداری از توان کارشناسی کلیه همکاران و انجام نظارت وبازدیدهای مشترک وتقسیم بعضی از امورمحوله .

11. برنامه ریزی جهت ارتقاءبرنامه های جاری وبازبینی دستورالعمل ها، بخشنامه ها وچک لیستهای موجود.

12. نظارت برنحوه اجرای دستورالعمل خرید(تأمین )ملزومات پزشکی مصرفی درکلیه مراکز درمانی(اعم از دولتی وخصوصی)  واصلاح عملکرد در صورت مشاهده موارد نقض ازدستورالعمل مذکور.بوِیژه خرید ملزومات

13. نظارت بر اجرای مفاد قراردادهای منعقد شده در حوزه تجهیزات پزشکی مصرفی وثبت کلیه اقدامات ،،مستندات و هزینه ها صورت پذیرفته   واصلاح عملکرد در صورت مشاهده موارد نقض از مفاد قراردادهای  مذکور.

14. نظارت بر داروخانه ها (اعم از دولتی وخصوصی)  درخصوص رعایت برنحوه اجرای دستورالعمل ابلاغی خرید(تأمین )ملزومات پزشکی  بوِیژه خرید ملزومات پزشکی از فهرست وبا قیمت مصوب اعلام شده در سامانه اداره کل تجهیزات پزشکی  و خرید  سایر کالاهای خارج از فهرست از زنجیره توزیع  واصلاح عملکرد در صورت مشاهده موارد نقض ازدستورالعمل مذکور.

15. نظارت بر شرکتهای وارد کننده ،تولیدکننده،توزیع و عرضه کننده تجهیزات پزشکی سرمایه ای و  ملزومات پزشکی مصرفی در منطقه تحت پوشش مطابق با چک لیست ها ودستورالعمل های ابلاغی واصلاح عملکرد در صورت مشاهده موارد نقض ازدستورالعمل مذکور.

16. نظارت بر واحدهای صنفی توزیع وعرضه کننده تجهیزات و ملزومات پزشکی مصرفی وفهرست ابلاغی تجهیزات پزشکی مجاز قابل عرضه در واحدهای صنفی در منطقه تحت پوشش مطابق با دستورالعمل ابلاغی . واصلاح عملکرد در صورت مشاهده موارد نقض ازدستورالعمل مذکور.

17. نظارت براجرا وثبت مشخصات ملزومات پزشکی مصرفی (شامل شرکت فروشنده، مارک(برند)،مدل(سایز) ، تاریخ انقضاءوقیمت) مطابق فاکتورهای خرید درسیستم HIS مراکز درمانی ، واصلاح عملکرد در صورت مشاهده موارد نقض ازدستورالعمل مذکور.

18. نظارت بر واحدهای تولیدی تجهیزات و ملزومات پزشکی در منطقه تحت پوشش بمنظور بررسی رعایت استانداردها، GMP ،ضوابط ، شرایط محیطی وتمدید مطابق دستورالعمل ابلاغی در صورت تفویض به دانشگاه ، واصلاح عملکرد در صورت مشاهده موارد نقض ازدستورالعمل مذکور.

19. نظارت بر امحاء تجهیزات ملزومات پزشکی مصرفی وتنظیم فهرست مشخصات ازکالاهای مذکور وتنظیم صورتجلسه امحاء.

20. نظارت بر نحوه نگهداری، انبارش وتوزیع تجهیزات وملزومات پزشکی توسط مراکز درمانی، تولیدکنندگان، توزیع کنندگان و عرضه کنندگان تجهیزات و ملزومات پزشکی در منطقه تحت پوشش مطابق با دستورالعمل های ابلاغی ، واصلاح عملکرد در صورت مشاهده موارد نقض ازدستورالعمل مذکور.

21. نظارت برکلیه امور تفویض شده از طرف اداره کل تجهیزات و ملزومات پزشکی به دانشگاهها ، واصلاح عملکرد در صورت مشاهده موارد نقض ازدستورالعمل مذکور.

22. نظارت برصورتحسابهای (فاکتورها وپیش فاکتورهای) صادره از طرف شرکتهاوواحدهای صنفی در حوزه خرید وخدمات پس از فروش تحهیزات پزشکی سرمایه ای وملزومات مصرفی. واصلاح عملکرد در صورت مشاهده موارد نقض ازدستورالعمل مذکور.

23. صدور/ تمدید شناسنامه فعالیت برای واحدهای صنفی توزیع وعرضه کننده و شرکتهای توزیع وعرضه کننده تجهیزات و ملزومات پزشکی در منطقه تحت پوشش با رعایت ضوابط ابلاغی.

24. صدور مجوز برگزاری نمایشگاه تجهیزات پزشکی در استان مطابق با دستورالعمل ابلاغی.

25. صدور مجوزهای ورود وترخیص تجهیزات وملزومات پزشکی مطابق با دستورالعمل ابلاغی در صورت تفویض به دانشگاه.

26. اجرای آنالیز ABC ونظارت کامل بر فاکتورهای خرید محصولات گروه A

27. اجرای طرح PMSمطابق دستورالعمل ابلاغی درصورت تفویض به دانشگاه 

28. ثبت دقیق و اطلاع رسانی رویدادهای ناخواسته (Adverse Events) و مشکلات کیفی کلیه تجهیزات و ملزومات پزشکی، نظارت و پیگیری موضوع تا حصول نتیجه مطابق دستورالعملهای ابلاغی

29. ابلاغ و آموزش ضوابط،دستورالعملها و بخشنامه های داخلی و بالا دستی توسط مراکز درمانی وحسب موردشرکتها،اصناف وموسسات پزشکی.

30. تهیه چک لیست های داخلی جهت نظارت بر کلیه مواردی که موضوع آن در شرح وظایف آمده است (در صورت عدم وجود)

31. تهیه آمار (فورمولاری)  ملزومات پزشکی به تفکیک مراکز درمانی

آخرین ویرایش۳۱ شهریور ۱۳۹۸
تعداد بازدید:۲۵۸