واحد تدارک و توزیع دارو

تعداد بازدید:۱۹۵۳

شرح وظایف:

    واحد تدارک و توزیع دارو

 

ارزشیابی های فصلی از شرکتهای پخش دارو

بازدید ادواری از شرکتهای پخش دارو

اعلام معایب شرکتهای پخش و فوریتی دارو و رونوشت به سازمان غذا و دارو

ارسال گزارش بازدیدهای ادواری و ارزشیابی های فصلی در پایان هر فصل به سازمان غذا و دارو

بازدید اولیه از انبار معرفی شده شرکتهای پخش

تائید نهایی محل انبار دارویی شرکت پخش و ارسال گزارش به سازمان غذا و دارو

پیگیری کمبودهای دارویی از طریق شرکت های پخش و وارداتی

اعلام کمبودهای دارویی به قطب کشوری و سازمان غذا و دارو

نظارت بر تهیه و تدارک داروهای یارانه ای ( پیوند، تالاسمی، شیمی درمانی ) و خاص

نظارت بر امحاء داروهای تاریخ گذشته و ضایعاتی در شرکتهای پخش

تائید انبار الکل شرکتهای پخش

بررسی درخواست های داروخانه های متقاضی توزیع قرص ریتالین و هورمون رشد

بررسی و تایید دارو جهت ارسال به خارج از کشور

کارشناسی و بررسی محل بهرهبرداری کارخانجات داروسازی

نظارت و تایید درخواست های دارویی بیمارستانها

نظارت و تخصیص سهمیه های دارویی

تامین و توزیع داروهای بیمارستانی و مراکز درمانی

صدور مجوز ارسال دارو به خارج و همراه مسافر

نظارت بر نحوه توزیع شیر خشک توسط داروخانه های دریافت کننده

آخرین ویرایش۳۱ شهریور ۱۳۹۸