اصلی معاونت بهداشتی - آرشیو

پیامدهای تک فرزندی

معاون بهداشتی دانشگاه علوم پزشکی اراک گفت: عدم آگاهی از پیامدهای تک فرزندی نقش مهمی بر رواج این پدیده دارد.

ادامه مطلب
معاون بهداشت دانشگاه علوم پزشکی استان مرکزی

بیست و چهارم لغایت تا سی ام اردیبهشت ماه هفته جمعیت و جوانی

توجه به اینکه کشورمان چند سالی است که نرخ باروری و رشد جمعیت آن ثابت بوده و افزایش قابل توجهی نداشته است، لذا این پیش بینی میشود که آینده یعنی تا ۴۰ سال آینده دچار بحران جمعیتی و به نوعی چاله های جمعیتی بشیم که این میتواند از نظر مولد و صنایع کاری و صنعت و همه موارد برای کشور مشکل ساز بشود.

ادامه مطلب