معرفی رئیس گروه آموزش وارتقای سلامت

تعداد بازدید:۲۸۶۱

نادیا مشایخی – رئیس گروه آموزش وارتقای سلامت  - تلفن  33678632 -086

ایمیل آکادمیک : edu.behdasht@arakmu.ac.ir

نادیا مشایخی متولد سال 1342 درشهرستان اراک  بوده که درسال 1369 به استخدام دانشگاه علوم پزشکی اراک درآمده است . وی لیسانس بهداشت عمومی خودرا درسال 1367 ازدانشگاه تهران اخذ نمود وفوق لیسانس آموزش پزشکی رادرسال       دردانشگاه علوم پزشکی اصفهان گذراند . ایشان ازابتدای استخدام درواحد آموزش وارتقای سلامت مشغول به کاربوده است ومسئولیت راه اندازی برنامه داوطلبان سلامت را درابتدای برنامه ونیزدرحال حاضرعهده دارمیباشد

دبیر کمیته آموزش ، کمیته تولید استاندارد رسانه ، کمیته رابط سلامت ادارات ، کمیته ارتقای سلامت کارکنان

 عضو اکثریت کمیته های بهداشتی درون بخشی وبرون بخشی تشکیل شده درحوزه معا ونت بهداشتی

 مجری طرحهای تحقیقاتی :

تعیین ارتباط بین وجود رابط بهداشتی وانجام مراقبتهای بهداشتی اولیه درمراکزبهداشتی درمانی شهرستان اراک 1383

تعیین شیوع مصرف وعوامل مرتبط برمصرف دخانیات با استفاده ازمدل اعتقاد بهداشتی درجوانان استان مرکزی 1386

بررسی میزان شیوع وتاثیر آموزش غربالگری درپیشگیری وتشخیص زودرس سرطان سینه دررابطین بهداشت استان مرکزی1387

بررسی میزان تاثیر مداخله مبتنی برمدل بازاریابی اجتماعی دراصلاح مصرف روغن درزنان مراجعه کننده به مراکزبهداشتی درمانی شهری استان مرکزی 1387

 

 بررسی تاثیر راهبرد جلب حمایت همه جانبه برمیزان استفاده ازظروف یکبارمصرف پلاستیکی درمراکزتحت پوشش دانشگاه علوم پزشکی اراک وکلیه ادارات استان مرکزی 1388

 

بررسی میزان سواد سلامت مردم استان مرکزی وعوامل موثر برآن 1392

ارایه شیوه نامه (پروتکل) فعالیت جسمانی کارکنان مرکزبهداشت استان مرکزی 1392

نیاز سنجی آموزش بهداشت درمراکزبهداشتی درمانی وخانه های بهداشت تحت پوشش دانشگاه علوم پزشکی اراک 1393

بررسی تاثیر آموزش براساس مدل اعتقاد بهداشتی به زنام مسئول طبخ غذا درخصوص رفتارهای پیشگیری کننده از مصرف زیاد نمک دراستان مرکزی 1397

کلید واژه ها: نادیا مشایخی رئیس گروه آموزش وارتقای سلامت

آخرین ویرایش۲۱ فروردین ۱۴۰۳