معرفی واحد مبارزه با بیماری های واگیر

تعداد بازدید:۷۳۵۰

گروه پیشگیری و مبارزه با بیماریهای واگیر یکی از گروههای کارشناسی تخصصی معاونت بهداشتی است که الگوی توزیع بیماریهای شایع از نظر اتیولوژی، توزیع مکانی، توزیع زمانی، توزیع انسانی و به خصوص بار بیماری و عوامل موثر در آن را بررسی می نماید. بدینوسیله جایگاه اپیدمیولوژیک یک بیماری را در چهارچوب قیاس  منطقه ای و ناحیه ای از نظر اسپورادیک، آندمیک و طغیان(Out break) و اپیدمیک تعیین می نماید.

دستیابی به کنترل، حذف و ریشه کنی برخی از بیماریهای واگیر در گرو به کارگیری اصول صحیح علمی و پیشگیری و درمان بیماریهاست که تجارب این موفقیت ارزشمند در مورد بیماریهای غبرواگیر که در حال حاضر از عوامل اصلی تهدید کننده سلامتی انسان می باشد نیز به کار گرفته شده است و در هر کشوری با توجه به وضعیت موجود بیماریها دستورالعمل مدون تحت نظارت WHO  تنظیم می شود و در کشورها برای برخورد مناسب با موارد بیماریهای واگیر الگویی تحت عنوان دستورالعمل تدوین گردیده و در اختیار عوامل اجرایی بهداشتی درمانی قرار می گیرد. برای تحقق این هدف گروه پیشگیری و مبارزه با بیماریها در سطوح دانشگاهی در امر اطلاع رسانی مناسب برای گروههای مختلف بهداشتی درمانی این فرصت را فراهم نموده است تا علاوه بر تشخیص و درمان مناسب بیماری با بررسی اطرافیان و به کارگیری اصول پیشگیری و مهمتر از آن گزارش به موقع و صحیح بیماری در قالب نظام مراقب بیماریها در کنترل و جلوگیری از اشاعه بیماریها نقش بسزایی داشته باشد.

این واحد شامل بخشهای :

ایمن سازی و زنجیره سرما

بیماریهای قابل پیشگیری با واکسن

بیماریهای مشترک بین انسان و حیوان

بیماریهای منتقله از آب و غذا

ایدز و بیماریهای آمیزشی

بیماریهای تنفسی و آنفلوانزا

سل و جذام

مالاریا

هپاتیت

 

اهم وظایف این گروه عبارتند از:

 1. مطالعه و شناخت وضعیت اپیدمیولوژیک بیماریهای واگیر
 2. برنامه ریزی سازماندهی و هدایت اجرایی برنامه کنترل بیماریهای واگیر
 3.  مراقبت و پایش اجرایی برنامه کنترل بیماریهای واگیر
 4. تسهیل زمینه های اجرایی برنامه کشوری تدوین شدهدر زمینه کنترل بیماریهای واگیر
 5. برنامه ریزی و همکاری در انجام ادغام برنامه های آموزش همگانی و آموزش کارکنان بهداشت و درمان
 6. برنامه ریزی و انجام ادغام برنامه کنترل بیماریهای واگیر در شبکه
 7. انجام مطالعات پژوهشی و تحقیقاتی و مشارکت در آنها

وظایف مربوط در بخش های زیر انجام می شود:

  • برنامه کشوری ایمن سازی
  • برنامه کشوری مبارزه با سل و استراتژی DOTS
  • برنامه کشوری مبارزه با جذام
  • برنامه کشوری مبارزه با بیماریهای قابل پیشگیری با واکسن( فلج اطفال، بیماریهای تب دار بثوری، سندروم سرخجه مادرزادی، سیاه سرفه، دیفتری، کزاز نوزادی، کزاز بالغین، مننژیت)
  • برنامه کشوری آنفلوانزا
  • برنامه کشوری مبارزه با بیماری مالاریا
  • برنامه کشوری هپاتیت
  • برنامه کشوری مبارزه با ایدز
  • برنامه کشوری کاهش آسیب
  • برنامه کشوری مبارزه با بیماریهای منتقله از آب و غذا( التور، تیفوئید، اسهال خونی، تب راجعه، پدیکلوز)
  • برنامه کشوری مبارزه با بیماریهای مشترک بین انسان و حیوان( هاری و حیوان گزیدگی، تب مالت، تب خونریزی دهنده کریمه کنگو، سیاه زخم، کیست هیداتیک، لیشمانیوز جلدی و احشایی، لپتوسپیروز، توکسوپلاسموز
  • کنترل عفونتهای بیمارستانی
  • بهداشت زندانها
  • مراقبت بیماریها در امور پناهندگان
  • مقابله با اپیدمی ها
  • برنامه کشوری مار و عقرب

مراقبت بیماریهای نوپدید

آخرین ویرایش۰۶ اسفند ۱۳۹۷