آیین نامه‌ها و فرم‌ها- درسنامه مبارزه با بیماریهای واگیر

جست‌و‌جو در آیین نامه‌ها و فرم‌ها



نمایش ۱ تا ۲۰ مورد از کل ۲۹ مورد.
عنواندستهمنسوخ شدهتاریخ تصویبدانلود فایل
Fascioliasis - ۱درسنامه مبارزه با بیماریهای واگیر
fascioliasis - ۲درسنامه مبارزه با بیماریهای واگیر
آموزش براى مدیران رده میانى ، راهنمای ۲ مشارکت جوامعدرسنامه مبارزه با بیماریهای واگیر
اپیدمیولوژی فاسیولادرسنامه مبارزه با بیماریهای واگیر
ایجاد برنامه مراقبت بیماریها modir - ۸درسنامه مبارزه با بیماریهای واگیر
بررسی پوشش برنامه گسترش ایمن سازی modir - ۷درسنامه مبارزه با بیماریهای واگیر
برنامه جامع آمادگی مقابله با پاندمی آنفلوانزا درایراندرسنامه مبارزه با بیماریهای واگیر
برنامه عملیاتی بیماریهای منتقله ازآب وغذا.درسنامه مبارزه با بیماریهای واگیر
برنامه عملیاتی پدیکلوزیس سال۹۷درسنامه مبارزه با بیماریهای واگیر
برنامه مراقبت فاسیولیازیس در ایراندرسنامه مبارزه با بیماریهای واگیر
برنامه و راهنمای ایمن سازیدرسنامه مبارزه با بیماریهای واگیر
پایش سیستم ایمن سازی modir - ۵درسنامه مبارزه با بیماریهای واگیر
پورتال نظام ثبت اطلاعات بیماریهای واگیردرسنامه مبارزه با بیماریهای واگیر
تب تیفوئید یا حصبهدرسنامه مبارزه با بیماریهای واگیر
تشخیص فاسیولیازیسدرسنامه مبارزه با بیماریهای واگیر
تعاریف عفونتهای مرتبط با مراقبتهای بهداشتیدرسنامه مبارزه با بیماریهای واگیر
تعریف طغیان.درسنامه مبارزه با بیماریهای واگیر
تهیه برنامه و بودجه سالانه ایمن سازى modir - ۶درسنامه مبارزه با بیماریهای واگیر
درسنامه آموزشی ۱۳۹۴ - مبانی _ سلامت _ واکسندرسنامه مبارزه با بیماریهای واگیر
راهنماى ۱ - مدیریت زنجیره سرما، واکسن ها، تجهیزات در تزریقات ایمندرسنامه مبارزه با بیماریهای واگیر