آیین نامه‌ها و فرم‌ها- فایل های آموزشی بهداشت حرفه ای

جست‌و‌جو در آیین نامه‌ها و فرم‌هانمایش ۱ تا ۱۶ مورد از کل ۱۶ مورد.
عکس شاخصعنواندستهمنسوخ شدهتاریخ تصویبشماره بخشنامهدانلود فایل
فایل های آموزشی جلسه رابطین ادارات شهریور ۹۸فایل های آموزشی بهداشت حرفه ای
PREVENTION OF OCCUPATIONAL DISEASESفایل های آموزشی بهداشت حرفه ای
چک لیست پایشفایل های آموزشی بهداشت حرفه ای
گزارش عملکرد سازمانفایل های آموزشی بهداشت حرفه ای
لیست مراکز تخصصی و مطب های طب کار -کارکنان دولت- ۱۳۹۸فایل های آموزشی بهداشت حرفه ای
ارگونومی وبیماریهای عضلانی اسکلتیفایل های آموزشی بهداشت حرفه ای
سامانه ۱۹۰ بهداشت حرفه ایفایل های آموزشی بهداشت حرفه ای
رعایت توصیه های بهداشتی و ایمنی شیمیایی در کار با گندزداهافایل های آموزشی بهداشت حرفه ای
راهنمای پیشگیری وکنترل کوید – ۱۹ )کرونا ویروس(: نحوه استفاده از وسایل حفاظت فردی در افراد در تماس با بیمارانفایل های آموزشی بهداشت حرفه ای
راهنمای پیشگیری وکنترل کوید – ۱۹ )کرونا ویروس( در محیط های کاری )اداری-صنعتی(فایل های آموزشی بهداشت حرفه ای
راهنمای کنترل محیطی برای مقابله با کووید ۱۹ (کرونا ویروس) در کشتارگاه(دام و طیور)فایل های آموزشی بهداشت حرفه ای
راهنمای تکمیل پرسشنامه طرح #کرونا_را_شکست_میدهیمفایل های آموزشی بهداشت حرفه ای
پکیج آموزشی رابطین سلامت ادارات - شهریور ۱۴۰۰فایل های آموزشی بهداشت حرفه ای
سند اجرایی برنامه تغذیه سالم در محیط کار، ابزارها و دستورالعمل آنهافایل های آموزشی بهداشت حرفه ای
مستندات و فایل های آموزشی وبینار رابطین ادارات ۷ اردیبهشت ۱۴۰۱فایل های آموزشی بهداشت حرفه ای
پکیج آموزشی رابطین سلامت ادارات - مردادماه ۱۴۰۱فایل های آموزشی بهداشت حرفه ای