آرشیو اخبار

انتخاب دانشجوی پژوهشگر نمونه مطابق بند "ک" آیین نامه استعدادهای درخشان
انتخاب دانشجوی پژوهشگر نمونه مطابق بند "ک" آیین نامه استعدادهای درخشان

انتخاب دانشجوی پژوهشگر نمونه مطابق بند "ک" آیین نامه استعدادهای درخشان

دانشجویان حائز شرایط دستورالعمل دانشجویان پژوهشگر موضوع بند "ک"ماده ۲ با تکمیل چک لیست مربوطه ،مستندات خود را حداکثر تا تاریخ ۹۷/۱۰/۸به کمیته تحقیقات دانشجویی دانشگاه خانم امیری جهت بررسی تحویل دهند.

ادامه مطلب