اعضای شورا

ردیف

نام و نام خانوادگی

مدرک تحصیلی

1

سرکار خانم دکتر سهیلا طاهری

پزشک عمومی

2

سرکار خانم فاطمه امیری

کارشناسی ارشد آمار زیستی

3

جناب آقای دکتر امیر الماسی حشیانی

دکتری تخصصی اپیدمیولوژی

4

سرکار خانم دکتر شراره خسروی

دکتری تخصصی پرستاری

5

سرکار خانم دکترهاجرشکیبا صفت

دندانپزشک

6

سرکار خانم آزاده ریاحی

کارشناسی ارشد کار درمانی

7

جناب آقای رضا زارعی

دانشجوی علوم ازمایشگاهی

8

جناب آقای امیر راهبریان

دانشجوی پرستاری

9

جناب آقای امیر علی متقی

دانشجوی پزشکی

آخرین ویرایش۲۶ فروردین ۱۳۹۸