آیین نامه‌ها و فرم‌ها

جست‌و‌جو در آیین نامه‌ها و فرم‌هانمایش ۱ تا ۲۰ مورد از کل ۴۲ مورد.
عنواندستهمنسوخ شدهتاریخ تصویبدانلود فایل
کارگاهای برگزار شده آبان ۱۳۹۷کارگاها
صورت جلسه شورای پژوهشی ۳۰-۱۰-۹۷صورت جلسه ها سال ۱۳۹۷
صورت جلسه شورای پژوهشی ۲۰-۹-۹۷صورت جلسه ها سال ۱۳۹۷
صورت جلسه شورای پژوهشی ۱۷-۷-۹۷صورت جلسه ها سال ۱۳۹۷
صورت جلسه شورای پژوهشی ۱۳-۱۲-۹۷صورت جلسه ها سال ۱۳۹۷
صورت جلسه شورای پژوهشی ۱۳-۹-۹۷صورت جلسه ها سال ۱۳۹۷
صورت جلسه شورای پژوهشی ۱۰-۲-۹۷صورت جلسه ها سال ۱۳۹۷
صورت جلسه شورای پژوهشی ۸-۳-۹۷صورت جلسه ها سال ۱۳۹۷
کارگاهای برگزار شده تیر ۱۳۹۷کارگاها
کارگاهای برگزار شده اردیبهشت ۱۳۹۸کارگاها
هدف از پزشگ پژوهشگرایین نامه ها و دستورالعمل ها
راهنمای امتیاز بندیایین نامه ها و دستورالعمل ها
دستور العمل های طرح های تحقیقاتیایین نامه ها و دستورالعمل ها
چک لیست بند کافایین نامه ها و دستورالعمل ها
برنامه آموزش پزشک پژوهشگرایین نامه ها و دستورالعمل ها
آیین نامه کمیتهایین نامه ها و دستورالعمل ها
آیین نامه پزشک پژوهشگرایین نامه ها و دستورالعمل ها
آیین نامه بند کافایین نامه ها و دستورالعمل ها
فرم رضایت آگاهانه شرکت درطرح تحقیقاتی مداخله ایفرم های خام
فایل word ترجمان دانشفرم های خام