آیین نامه‌ها و فرم‌ها

جست‌و‌جو در آیین نامه‌ها و فرم‌هانمایش ۱ تا ۲۰ مورد از کل ۴۸ مورد.
عنواندستهمنسوخ شدهتاریخ تصویبدانلود فایل
پیش نویس پروپوزال پایان نامه (مطالعات مشاهده ای)فرمت ها (پروپوزال)
پیش نویس پروپوزال پایان نامه (مطالعات مروری)فرمت ها (پروپوزال)
پیش نویس پروپوزال پایان نامه (مطالعات مداخله ای)فرمت ها (پروپوزال)
پیش نویس طرح تحقیقاتی (مطالعات مشاهده ای)فرمت ها (پروپوزال)
پیش نویس طرح تحقیقاتی (مطالعات مروری)فرمت ها (پروپوزال)
پیش نویس طرح تحقیقاتی (مطالعات مداخله ای)فرمت ها (پروپوزال)
کارگاهای برگزار شده آبان ۱۳۹۷کارگاها
صورت جلسه شورای پژوهشی ۳۰-۱۰-۹۷صورت جلسه ها سال ۱۳۹۷
صورت جلسه شورای پژوهشی ۲۰-۹-۹۷صورت جلسه ها سال ۱۳۹۷
صورت جلسه شورای پژوهشی ۱۷-۷-۹۷صورت جلسه ها سال ۱۳۹۷
صورت جلسه شورای پژوهشی ۱۳-۱۲-۹۷صورت جلسه ها سال ۱۳۹۷
صورت جلسه شورای پژوهشی ۱۳-۹-۹۷صورت جلسه ها سال ۱۳۹۷
صورت جلسه شورای پژوهشی ۱۰-۲-۹۷صورت جلسه ها سال ۱۳۹۷
صورت جلسه شورای پژوهشی ۸-۳-۹۷صورت جلسه ها سال ۱۳۹۷
کارگاهای برگزار شده تیر ۱۳۹۷کارگاها
کارگاهای برگزار شده اردیبهشت ۱۳۹۸کارگاها
هدف از پزشگ پژوهشگرایین نامه ها و دستورالعمل ها
راهنمای امتیاز بندیایین نامه ها و دستورالعمل ها
دستور العمل های طرح های تحقیقاتیایین نامه ها و دستورالعمل ها
چک لیست بند کافایین نامه ها و دستورالعمل ها