اداره اورژانس های بیمارستانی

تعداد بازدید:۸۶

معصومه رضایی 
[کارشناس تعالی بیمارستانی (اورژانس های بیمارستانی) معاونت درمان]

 

 

شرح وظایف اداره اورژانس بیمارستانی

.1 همکاری در تدوین سیاست ها، ضوابط و استاندارد های کشوری در زمینه های نیروی انسانی، منابع فیزیکی، داروها،تجهیزات و برنامه های مرکز مدیریت حوادث و فوریت های پزشکی کشور
.2 جمع آوری آمار و اطلاعات و شاخص های کیفی بخش های اورژانس بیمارستانی بصورت مستمر جهت بهبودکیفیت ارائه خدمات
.3 برنامه ریزی و پایش نحوه انجام خدمات فوریتهای پزشکی جهت کاهش مخاطرات فوری بیماران و مصدومین درحوزه اورژانس های بیمارستانی. 
4- تدوین خط مشی های انتقال بین بیمارستانی
- 5 تدوین آیین نامه ها و ابلاغ ضوابط، استانداردها و دستورالعمل ها به منظور ساماندهی یکپارچه مدیریت کشوری اورژانس بیمارستانی
6- نظارت بر عملکرد ادارات / کارشناسان مسئول اورژانس بیمارستانی دانشگاههای علوم پزشکی
.7 تعیین اولویت های لجستیک و تجهیزات پزشکی در اورژانس جهت ارسال به دانشگاههای علوم پزشکی
.شرح وظایف رئیس اداره اورژانس بیمارستانی دانشگاه
- 1 پیگیری اجرای آخرین سیاستها و دستورالعملهای وزارت بهداشت ، درمان و آموزش پزشکی در خصوص
استانداردها ، دستورالعملها و بخشنامه های ابلاغی و ارائه گزارش اقدامات انجام شده
- 2 طراحی ، برنامه ریزی و تشکیل تیم های بازدید کننده جهت بازدیده های منظم از اورژانس های بیمارستانی
- 3 ارائه گزارش تفصیلی از بازدیدهای مدیریتی به مدیران ارشد و اداره اورژانس بیمارستانی وزارت متبوع
- 4 جذب منابع و طراحی برنامه های عملیاتی جهت اجرایی شدن اهداف استراتژیک بخشهای اورژانس بیمارستانی
دانشگاه
- 5 ارزیابی عملکرد کارشناسان اداره اورژانس بیمارستانی دانشگاه و نظارت بر حسن اجرای شرح وظایف ایشان
- 6 مدیریت و تعامل با بیمارستانهای تحت پوشش جهت پیش بینی و تامین نیروی انسانی ، تجهیزات پزشکی ، غیر
پزشکی و استانداردهای فیزیکی در اورژانس بیمارستانهای تحت پوشش دانشگاه
- 7 پیگیری تشکیلات جلسات مستمر کمیته راهبردی ارتقاء خدمات اورژانسهای بیمارستانی در دانشگاه و کمیته
های اورژانس )تعیین تکلیف ، تریاژ( در بیمارستانهای تحت پوشش و اجرایی نمودن مصوبات


شرح وظایف کارشناس اداره اورژانس بیمارستانی دانشگاه

1-  اجرای آخرین سیاستها و دستورالعملهای وزرات بهداشت ، درمان و آموزش پزشکی در خصوص
استانداردها ، دستورالعملها و بخشنامه های ابلاغی و ارائه گزارش اقدامات انجام شده
2-  انجام منظم بازدیدهای مدیریتی بخش های اورژانس بیمارستانی دانشگاه و نظارت بر عملکرد تمامی
بخشهای اورژانس بیمارستانهای تحت پوشش دانشگاه )دانشگاهی و غیر دانشگاهی (
3-  جمع آوری و ثبت مستمر آمار بیمارستانها ، شاخص های ملی و دانشگاهیو تحلیل اطلاعات بخش های
اورژانس تحت پوشش جهت تصمیم گیری و طراحی اقدامات اصلاحی در مورد ارتقاء کیفیت بخش های
اورژانس بیمارستانی ) آمار ماهانه و فصلی و شاخص های ملی اورژانس (
4-  همکاری لازم با سایر کارشناسان واحدهای مرتبط در زمینه ارتقاء کیفیت و نظارت و پایش عملکرد
5-  نیاز سنجی و تدوین برنامه های آموزشی مرتبط با اورژانس و نظارت بر اجرای برنامه های مذکور برای
پرسنل وپزشکان شاغل در اورژانس بیمارستانها
6- نیاز سنجی و مشارکت در خصوص برنامه های آموزشی حوادث غیر مترقبه و پدافند غیر عامل
7-  ارتباط مستمر و پاسخگویی به اداره اورژانس بیمارستانی وزارت متبوع
8- نظارت بر اجرایی شدن اقدامات اصلاحی ارتقاء کیفیت در سطح اورژانس بیمارستانهای دانشگا
9- نظارت بر توزیع صحیح تریاژ بیماران (انتقال سطوح 4و 5 تریاژ به واحد Fast Track  و سطوح 1،2و3
تریاژ به فضاهای تخصصی مربوطه در اورژانس

 

  آیین نامه ها و دستوالعمل های اورژانس های بیمارستانی

کلید واژه ها: اورژانس های بیمارستانی

آخرین ویرایش۰۴ خرداد ۱۴۰۰