آیین نامه‌ها و فرم‌ها- آمار و سطح بندی خدمات

جست‌و‌جو در آیین نامه‌ها و فرم‌هانمایش ۱ تا ۲۰ مورد از کل ۵۵ مورد.
عنواندستهمنسوخ شدهتاریخ تصویبدانلود فایل
آخرین مجوز امحاء اوراق پرونده های زنانآمار و سطح بندی خدمات
آخرین مجوز امحاء پرونده های دندانپزشکیآمار و سطح بندی خدمات
ابلاغ متمم دستورالعمل ارایه پرونده پزشکی به بیمارآمار و سطح بندی خدمات
ابلاغیه درخصوص طراحی و اصلاح فرم های پروندهآمار و سطح بندی خدمات
اختصارات پزشکی زنان و زایمانآمار و سطح بندی خدمات
استاندارد شیت ICUآمار و سطح بندی خدمات
استاندارد شیت NICUآمار و سطح بندی خدمات
استاندارد شیت PICUآمار و سطح بندی خدمات
الزامات اخذ رضایت آگاهانه و پروسیجرهای تهاجمیآمار و سطح بندی خدمات
امحاء مدارک پزشکیآمار و سطح بندی خدمات
پاسخ به استعلام پرونده های زایمانی و شیت های ویژهآمار و سطح بندی خدمات
پرونده بلوک زایمانیآمار و سطح بندی خدمات
تشخیصی نویسیآمار و سطح بندی خدمات
تعاریف جدید در ثبت تخت فعال و بیماران اورژانسی در سامانه آوابآمار و سطح بندی خدمات
جایگذاری مستندات سیستم اطلاعات بیمارستانی در پرونده پزشکی کاغذیآمار و سطح بندی خدمات
دستورالعمل ارائه پرونده پزشکی به بیمارآمار و سطح بندی خدمات
دستورالعمل ارزیابی تغذیه ای کودکان و نوجوانان بستری + فرم هاآمار و سطح بندی خدمات
دستورالعمل امحاء پرونده بستری درمانگاه و دفاتر گزارش سوپروایزر در بخشهای بستریآمار و سطح بندی خدمات
دستورالعمل امحاء پرونده های دیالیزآمار و سطح بندی خدمات
دستورالعمل جدید سامانه آوابآمار و سطح بندی خدمات