آیین نامه‌ها و فرم‌ها

جست‌و‌جو در آیین نامه‌ها و فرم‌هانمایش ۲۱ تا ۴۰ مورد از کل ۲۰۴ مورد.
عنواندستهمنسوخ شدهتاریخ تصویبدانلود فایل
ضوابط تبلیغات آزمایشگاهها - نظام پزشکیمدیریت آزمایشگاه مرجع سلامت
منشور حقوقی مراجعین به آزمایشگاهها (متن نهائی)مدیریت آزمایشگاه مرجع سلامت
راهنمای عمومی اخلاق حرفه ای شاغلین حرف پزشکیمدیریت آزمایشگاه مرجع سلامت
بخشنامه کشوری اوسلتامیویرواحد کنترل عفونت
بخشنامه کشوری نمونه گیری از موارد مشکوک به کورنا ویروس ۹۸ بهمراه لیست خطی و اطلاعات بیمارواحد کنترل عفونت
راهنمای فنی روشهای کسب اطمینان از اعتبار نتایج آزمایشگاهیمدیریت آزمایشگاه مرجع سلامت
چک لیست کنترل اتاق ایزوله تنفسی با فشار منفی (بخشنامه شماره ۲۳۱۷)واحد کنترل عفونت
دستورالعمل استریلیزاسیون فوریواحد کنترل عفونت
دستورالعمل فرآوری مجدد + اقلام قابل فرآوریواحد کنترل عفونت
دستورالعمل پیشگیری و درمان وباواحد کنترل عفونت
تعاریف عفونتهای مرتبط با مراقبتهای بهداشتیواحد کنترل عفونت
دستورالعمل بیماریهای واگیرواحد کنترل عفونت
دستورالعمل حجواحد کنترل عفونت
استانداردهای فضای ایزولهواحد کنترل عفونت
فرم پیشرفت بالینی نوزاد - ویژه پزشکآمار و سطح بندی خدمات
دستورالعمل جدید سامانه آوابآمار و سطح بندی خدمات
چک لیست ارزیابی آزمایشگاههای پزشکی -۱۳۹۸اداره آزمایشگاهها
راهنمای فنی گزارش آسیب شناسی در نرم افزارهای حوزه سلامتاداره آزمایشگاهها
NIDCIP (کتاب الکترونیک - مراقبت تکاملی نوزادان در بیمارستان)واحد نوزادان
دستورالعمل مرتبط با سنجه های اعتباربخشی محور مدیریت اطلاعات سلامت - شماره ۴آمار و سطح بندی خدمات