آیین نامه‌ها و فرم‌ها

جست‌و‌جو در آیین نامه‌ها و فرم‌هانمایش ۶۱ تا ۸۰ مورد از کل ۱۴۳ مورد.
عنواندستهمنسوخ شدهتاریخ تصویبدانلود فایل
دستورالعمل مرتبط با سنجه های اعتباربخشی محور مدیریت اطلاعات سلامت - شماره ۲آمار و سطح بندی خدمات
دستورالعمل مرتبط با سنجه های اعتباربخشی محور مدیریت اطلاعات سلامت - شماره ۱آمار و سطح بندی خدمات
فرم پیشرفت بالینی نوزاد - ویژه پزشکآمار و سطح بندی خدمات
دستورالعمل جدید سامانه آوابآمار و سطح بندی خدمات
فرم های درخواستی سازمانهای بیمه گرآمار و سطح بندی خدمات
نحوه کدگذاری زنان و زایمانآمار و سطح بندی خدمات
نحوه کدگذاری مرگ و میرآمار و سطح بندی خدمات
اختصارات پزشکی زنان و زایمانآمار و سطح بندی خدمات
عوامل موفقیت در مدارک پزشکیآمار و سطح بندی خدمات
تشخیصی نویسیآمار و سطح بندی خدمات
سیستم Pacsآمار و سطح بندی خدمات
کتاب ICD- ۱۰آمار و سطح بندی خدمات
کتاب ICD ۹-CMآمار و سطح بندی خدمات
فرم های اصلی و اورژانس پرونده پزشکیآمار و سطح بندی خدمات
فرم های اختصاصی پرونده پزشکیآمار و سطح بندی خدمات
فرم های استاندارد بخش زایمانآمار و سطح بندی خدمات
راهنمای اعتبار بخشی واحد مدیریت اطلاعات سلامتآمار و سطح بندی خدمات
استاندارد شیت PICUآمار و سطح بندی خدمات
استاندارد شیت NICUآمار و سطح بندی خدمات
استاندارد شیت ICUآمار و سطح بندی خدمات