آیین نامه‌ها و فرم‌ها

جست‌و‌جو در آیین نامه‌ها و فرم‌هانمایش ۸۱ تا ۱۰۰ مورد از کل ۱۷۷ مورد.
عنواندستهمنسوخ شدهتاریخ تصویبدانلود فایل
فرم های اصلی و اورژانس پرونده پزشکیآمار و سطح بندی خدمات
فرم های اختصاصی پرونده پزشکیآمار و سطح بندی خدمات
فرم های استاندارد بخش زایمانآمار و سطح بندی خدمات
راهنمای اعتبار بخشی واحد مدیریت اطلاعات سلامتآمار و سطح بندی خدمات
استاندارد شیت PICUآمار و سطح بندی خدمات
استاندارد شیت NICUآمار و سطح بندی خدمات
استاندارد شیت ICUآمار و سطح بندی خدمات
مجموعه مدیریت اسناد در نظام سلامتآمار و سطح بندی خدمات
دستورالعمل ساماندهی اسنادآمار و سطح بندی خدمات
آخرین مجوز امحاء اوراق پرونده های زنانآمار و سطح بندی خدمات
دستورالعمل امحاء پرونده های دیالیزآمار و سطح بندی خدمات
نحوه ی امحاء اسنادآمار و سطح بندی خدمات
مجوز جدید امحای اسنادآمار و سطح بندی خدمات
آخرین مجوز امحاء پرونده های دندانپزشکیآمار و سطح بندی خدمات
مدت زمان نگهداری فرم های تریاژآمار و سطح بندی خدمات
ابلاغیه درخصوص طراحی و اصلاح فرم های پروندهآمار و سطح بندی خدمات
راهنمای مستندسازی پرونده های پزشکیآمار و سطح بندی خدمات
ویرایش دوم دستورالعمل مستندسازی پرونده پزشکیآمار و سطح بندی خدمات
متمم دستورالعمل کشوری ارائه اطلاعات پرونده پزشکی بیمارآمار و سطح بندی خدمات
ممنوعیت استفاده از لیبل مشخصات در سربرگ پرونده هاآمار و سطح بندی خدمات