آیین نامه‌ها و فرم‌ها

جست‌و‌جو در آیین نامه‌ها و فرم‌هانمایش ۸۱ تا ۱۰۰ مورد از کل ۱۳۷ مورد.
عنواندستهمنسوخ شدهتاریخ تصویبدانلود فایل
فرم های اصلی و اورژانس پرونده پزشکیآمار و سطح بندی خدمات
فرم های اختصاصی پرونده پزشکیآمار و سطح بندی خدمات
فرم های استاندارد بخش زایمانآمار و سطح بندی خدمات
تعاریف عفونتهای مرتبط با مراقبتهای بهداشتیواحد کنترل عفونت
راهنمای اعتبار بخشی واحد مدیریت اطلاعات سلامتآمار و سطح بندی خدمات
دستورالعمل بیماریهای واگیرواحد کنترل عفونت
استاندارد شیت PICUآمار و سطح بندی خدمات
دستورالعمل حجواحد کنترل عفونت
استاندارد شیت NICUآمار و سطح بندی خدمات
استاندارد شیت ICUآمار و سطح بندی خدمات
بسته آموزشی و راهنمای بالینی درمان در اورژانس پیش بیمارستانیاداره نظارت بر درمان
دستورالعمل اجرایی مدیریت درمان سکته حاد قلبیاداره نظارت بر درمان
دستورالعمل اجرایی مدیریت درمان سکته حاد مغزیاداره نظارت بر درمان
شناسنامه استاندارد خدمات مدیریت درمان سکته حاد قلبیاداره نظارت بر درمان
NIDCIP (کتاب الکترونیک - مراقبت تکاملی نوزادان در بیمارستان)واحد نوزادان
مدیریت درمان سکته حاد قلبی ( ویژه گروه هدف غیر پزشکی)اداره نظارت بر درمان
شناسنامه استاندارد خدمات توانبخشی سکته حاد مغزیاداره نظارت بر درمان
شناسنامه استاندارد خدمات مدیریت درمان سکته حاد مغزیاداره نظارت بر درمان
مجموعه مدیریت اسناد در نظام سلامتآمار و سطح بندی خدمات
فرم آمار بیماران انتقالی سکته مغزی (کد سما) در اورژانس پیش بیمارستانیفرم های اداره نظارت