آیین نامه‌ها و فرم‌ها

جست‌و‌جو در آیین نامه‌ها و فرم‌هانمایش ۱۲۱ تا ۱۴۰ مورد از کل ۱۸۱ مورد.
عنواندستهمنسوخ شدهتاریخ تصویبدانلود فایل
دستورالعمل اجرایی مدیریت درمان سکته حاد مغزیاداره نظارت بر درمان
شناسنامه استاندارد خدمات مدیریت درمان سکته حاد قلبیاداره نظارت بر درمان
NIDCIP (کتاب الکترونیک - مراقبت تکاملی نوزادان در بیمارستان)واحد نوزادان
مدیریت درمان سکته حاد قلبی ( ویژه گروه هدف غیر پزشکی)اداره نظارت بر درمان
شناسنامه استاندارد خدمات توانبخشی سکته حاد مغزیاداره نظارت بر درمان
تسریع در انجام اعمال جراحی الکتیو و پرهیزاز اجبار درانجام تست های سرولو‍ژی وپی سی آر جهت رد بیماری کرونا در افراد بی علامت وفاقد سابقه تماسواحد کنترل عفونت
شناسنامه استاندارد خدمات مدیریت درمان سکته حاد مغزیاداره نظارت بر درمان
مجموعه مدیریت اسناد در نظام سلامتآمار و سطح بندی خدمات
فرم آمار بیماران انتقالی سکته مغزی (کد سما) در اورژانس پیش بیمارستانیفرم های اداره نظارت
دستورالعمل ساماندهی اسنادآمار و سطح بندی خدمات
آخرین مجوز امحاء اوراق پرونده های زنانآمار و سطح بندی خدمات
دستورالعمل امحاء پرونده های دیالیزآمار و سطح بندی خدمات
نحوه ی امحاء اسنادآمار و سطح بندی خدمات
مجوز جدید امحای اسنادآمار و سطح بندی خدمات
آخرین مجوز امحاء پرونده های دندانپزشکیآمار و سطح بندی خدمات
مدت زمان نگهداری فرم های تریاژآمار و سطح بندی خدمات
بخشنامه کشوری نمونه گیری از موارد مشکوک به کورنا ویروس ۹۸ بهمراه لیست خطی و اطلاعات بیمارواحد کنترل عفونت
ابلاغیه درخصوص طراحی و اصلاح فرم های پروندهآمار و سطح بندی خدمات
بخشنامه کشوری اوسلتامیویرواحد کنترل عفونت
راهنمای مستندسازی پرونده های پزشکیآمار و سطح بندی خدمات