مطالب مرتبط با کلید واژه

بازدید معاون درمان


بازدید معاون و مدیر محترم درمان از بیمارستان آیت اله خوانساری گالری

جناب آقای دکتر صادقی معاون درمان ؛سرکار خانم دکتر صالح فرد مدیر محترم درمان و کارشناسان معاونت درمان دانشگاه علوم پزشکی از بیمارستان آیت اله خوانساری بازدید نمودند. در این بازدید بررسی وضعیت کسورات بیمه ای، برنامه های آموزشی پزشکان، نحوه حضور پزشکان در بیمارستان، برنامه های کشیک های پزشکان و پرستاران، چگونگی ویزیت پزشکان و ثبت آن در پرونده بیماران و بررسی مشکلات دانشجویان پزشکی از مهمترین نکات مورد بررسی کارشناسان معاونت درمان بود.

ادامه مطلب