شورای روابط عمومی دانشگاه

ردیفنامنام خانوادگیمحل کار
1گیتانادریمعاونت بهداشتی
18وحیدعاشوریشبکه بهداشت و درمان شهرستان کمیجان
19هادیبهرامیشبکه بهداشت و درمان شهرستان محلات
6مهدیامینی مصلح آبادیمعاونت اجتماعی
14مهدیاحمدیشبکه بهداشت و درمان شهرستان شازند
10محمدمشهدیمرکز آموزشی درمانی آیت الله خوانساری
21محمدنصریشبکه بهداشت و درمان شهرستان خنداب
8محسنآستانهمرکز آموزشی درمانی امیرکبیر
12مجیدربیعیکلینیک ویژه دانشگاه
25مجیدعبدیدفتر نهاد نمایندگی مقام معظم رهبری در دانشگاه
نمایش ۱ تا ۱۰ مورد از کل ۲۵ مورد.