شورای روابط عمومی دانشگاه

ردیفنامنام خانوادگیمحل کار
13صفرعلیمعین پورمرکز بهداشت اراک
4علیداوودی مطلقمعاونت دانشجویی
24علی اکبرامیریمرکز مدیریت حوادث و فوریت های پزشکی
23فاطمهقدبیگیبیمارستان امام سجاد (ع) آشتیان
9لیلیعلیمحمدیمرکز آموزشی درمانی حضرت امیرالمومنین (ع)
12مجیدربیعیکلینیک ویژه دانشگاه
25مجیدعبدیدفتر نهاد نمایندگی مقام معظم رهبری در دانشگاه
8محسنآستانهمرکز آموزشی درمانی امیرکبیر
10محمدمشهدیمرکز آموزشی درمانی آیت الله خوانساری
21محمدنصریشبکه بهداشت و درمان شهرستان خنداب
نمایش ۱۱ تا ۲۰ مورد از کل ۲۵ مورد.