شورای روابط عمومی دانشگاه

ردیفنامنام خانوادگیمحل کار
18وحیدعاشوریشبکه بهداشت و درمان شهرستان کمیجان
25مجیدعبدیدفتر نهاد نمایندگی مقام معظم رهبری در دانشگاه
9لیلیعلیمحمدیمرکز آموزشی درمانی حضرت امیرالمومنین (ع)
5رسولغفاریمعاونت غذا و دارو
20راحلهغیاث آبادیشبکه بهداشت و درمان شهرستان فراهان
7ایمانفراهانیمرکز آموزشی درمانی حضرت ولی عصر (عج)
23فاطمهقدبیگیبیمارستان امام سجاد (ع) آشتیان
16رضامحمدی واجارگاهیشبکه بهداشت و درمان شهرستان آشتیان
3سید مجتبیمدنیمعاونت درمان
10محمدمشهدیمرکز آموزشی درمانی آیت الله خوانساری
نمایش ۱۱ تا ۲۰ مورد از کل ۲۵ مورد.