شورای روابط عمومی دانشگاه

ردیفنامنام خانوادگیمحل کار
6مهدیامینی مصلح آبادیمعاونت اجتماعی
14مهدیاحمدیشبکه بهداشت و درمان شهرستان شازند
19هادیبهرامیشبکه بهداشت و درمان شهرستان محلات
18وحیدعاشوریشبکه بهداشت و درمان شهرستان کمیجان
1گیتانادریمعاونت بهداشتی
نمایش ۲۱ تا ۲۵ مورد از کل ۲۵ مورد.