شورای روابط عمومی دانشگاه

ردیفنامنام خانوادگیمحل کار
13صفرعلیمعین پورمرکز بهداشت اراک
1گیتانادریمعاونت بهداشتی
21محمدنصریشبکه بهداشت و درمان شهرستان خنداب
17رضاکیانشبکه بهداشت و درمان شهرستان دلیجان
15حمیراگنجعلیشبکه بهداشت و درمان شهرستان تفرش
نمایش ۲۱ تا ۲۵ مورد از کل ۲۵ مورد.