شورای روابط عمومی دانشگاه

ردیفنامنام خانوادگیمحل کار
1گیتانادریمعاونت بهداشتی
4علیداوودی مطلقمعاونت دانشجویی
3سید مجتبیمدنیمعاونت درمان
5رسولغفاریمعاونت غذا و دارو
12مجیدربیعیکلینیک ویژه دانشگاه
نمایش ۲۱ تا ۲۵ مورد از کل ۲۵ مورد.