شورای روابط عمومی دانشگاه

ردیفنامنام خانوادگیمحل کار
25مجیدعبدیدفتر نهاد نمایندگی مقام معظم رهبری در دانشگاه
24علی اکبرامیریمرکز مدیریت حوادث و فوریت های پزشکی
23فاطمهقدبیگیبیمارستان امام سجاد (ع) آشتیان
22حسینبهزادیبیمارستان امام علی (ع) کمیجان
21محمدنصریشبکه بهداشت و درمان شهرستان خنداب
20راحلهغیاث آبادیشبکه بهداشت و درمان شهرستان فراهان
19هادیبهرامیشبکه بهداشت و درمان شهرستان محلات
18وحیدعاشوریشبکه بهداشت و درمان شهرستان کمیجان
17رضاکیانشبکه بهداشت و درمان شهرستان دلیجان
16رضامحمدی واجارگاهیشبکه بهداشت و درمان شهرستان آشتیان
نمایش ۱ تا ۱۰ مورد از کل ۲۵ مورد.