شورای روابط عمومی دانشگاه


نمایش ۲۱ تا ۲۵ مورد از کل ۲۵ مورد.
ردیفنامنام خانوادگیمحل کار
15حمیراگنجعلیشبکه بهداشت و درمان شهرستان تفرش
16رضامحمدی واجارگاهیشبکه بهداشت و درمان شهرستان آشتیان
25مجیدعبدیدفتر نهاد نمایندگی مقام معظم رهبری در دانشگاه
22حسینبهزادیبیمارستان امام علی (ع) کمیجان
23فاطمهقدبیگیبیمارستان امام سجاد (ع) آشتیان