شورای روابط عمومی دانشگاه


نمایش ۲۱ تا ۲۵ مورد از کل ۲۵ مورد.
ردیفنامنام خانوادگیمحل کار
1گیتانادریمعاونت بهداشتی
4علیداوودی مطلقمعاونت دانشجویی
3سید مجتبیمدنیمعاونت درمان
5رسولغفاریمعاونت غذا و دارو
12مجیدربیعیکلینیک ویژه دانشگاه