مهمانسراها

ردیفنام مرکزآدرس مرکزنام مسئول مربوطشماره تلفن
10تبریزخیابان عباسیآقا ی رسولیان36582312
9تربت حیدریهخیابان فردوسی شمالی  خیابان رازیآقا ی عصاری52246036
8بیرجندخیابان معلم دانشگاه علوم پزشکیآقای محتشمی32395260
7بوشهرخیابان شکری جنب درمانگاه  شهدای مرکز گسترشآقای اکبری33330742
6بندر عباسچهار راه گفتگوی تمدن هاآقای سالاری33333286
5بابلخیابان سرگرد قاسمیآقای عمو زاده32190845
4اهوازخیابان 9شرقی کیان پارسخانم انصاری33333130
3ارومیهخیابان بنی هاشم بلوار شیخ شلتوتآقای حسین پور31937103 -31937104 -9143488367
2اردبیلخیابان حافظ پشت کلانتری 15آقای فاطمی33522258
1اراککوی صنعتی،خیابان پامچالآقای مرادی33132720-33132333
نمایش ۳۱ تا ۴۰ مورد از کل ۴۰ مورد.